Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną proszeni są o składanie dokumentów w komisjach rekrutacyjnych.

Dokumenty prosimy składać w kartonowych teczkach wiązanych, na których należy czytelnie napisać kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

  • Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
  2. Kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
  4. Kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
  5. Dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm, plus jedna wersja elektroniczna,
  6. Zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (skierowanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie wydawania decyzji o przyjęciu na studia. Wówczas student I roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy do dnia 29 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.