Oferta studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego jest ofertą nowatorską i innowacyjną w zakresie:

 • programu studiów opartego o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro- i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł chorób serca),
 • organizacji kształcenia, w tym szczególnie poprzez formę „mistrz – uczeń”, realizowaną poza harmonogramem zajęć klinicznych, umożliwiającą nie tylko szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków,
 • metod kształcenia ukierunkowanych na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych, obejmującym pracownie:
 1. Anatomii wirualnej
 2. Ratownictwa medycznego z ambulansem
 3. Intensywnego nadzoru
 4. Symulacji procedur małoinwazyjnych i ćwiczeń fantomowo –modelowych
 5. Opieki szpitalnej
 6. Symulacji procedur zabiegowych na bloku operacyjnym
 7. Bloku porodowego

 • metod weryfikacji wiedzy takich jak egzaminy ustne czy testowe poszerzonych o różnorodne, niepraktykowane dotychczas w kształceniu klinicznym na kierunku lekarskim formy takie jak egzaminy w warunkach symulowanych czy też egzaminy zdalnie obserwowane przy udziale obserwatorów zewnętrznych,
 • doboru kadry nauczycieli akademickich do poszczególnych zespołów dydaktycznych, w tym szczególnie w zakresie kształcenia z zakresu podstaw medycyny umożliwiającego maksymalne odniesienie teorii medycyny do praktyki, do których włączone zostały zarówno osoby posiadające dorobek naukowy oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu na kierunku lekarskim lub innym medycznym, jak i praktykujący lekarze legitymujący się specjalizacją lekarską powiązaną swoim zakresem z blokiem kształcenia.

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego będą mieli możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na rozwój osobowościowy, humanizujący czy tez poszerzający medyczne zainteresowania własne oraz pracy w kołach naukowych przygotowujących do przyszłej pracy naukowej jako istotnego czynnika ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kształcenie z zakresu tzw. teorii medycyny w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym w pomoce dydaktyczne (między innymi w plastynaty anatomiczne) i środki informatyczno – audiowizualne Collegium Medicum.

W Collegium Medicum mają lokalizację podstawowe dla kształcenia w tym zakresie zakłady dydaktyczno-naukowe, takie jak: anatomii, histologii, fizjologii i patomorfologii. W doskonale wyposażonych laboratoriach Collegium Biotechnologicum realizowane będzie kształcenie z zakresu biologii, biochemii, czy też genetyki.

Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał wiele specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, a przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym Opolszczyzny, które przekształcane zostało w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Szeroka sieć kształcenia klinicznego umożliwi studentom poznanie zróżnicowanego przekroju chorób, podejścia do standardów postępowania medycznego, a także pracy w różnych formach organizacji placówek medycznych i ich wyposażenia aparaturowego.